Navždy odišiel PhDr. Igor Graus, PhD.

Dňa 4. decembra 2020 vo veku 60 rokov nečakane skonal PhDr. Igor Graus, PhD., riaditeľ Štátneho archívu v Banskej Bystrici, ktorý bol aktívnym spolupracovníkom rezortu obrany i Vojenského historického ústavu.

PhDr. Igor Graus, PhD. bol dlhoročným členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a po niekoľko rokov aj jej prvým podpredsedom: Od roku 2004 bol členom Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR a členom redakčnej rady časopisu Vojenská história, ako aj členom redakčných rád ďalších vedecko-odborných periodík a časopisov. O jeho erudovanosti, autorite a úcte v odborných kruhoch svedčí funkcia predsedu Vedeckej archívnej rady Ministerstva vnútra SR a aktívne členstvo v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR, Spoločnosti slovenských archivárov, Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Do povedomia slovenskej i zahraničnej verejnosti sa natrvalo zapísal ako zakladateľ vedeckej faleristiky na Slovensku.

Osobná bibliografia PhDr. Igora Grausa, PhD. svedčí o širokom tematickom zábere v rámci dejín stredoveku i novoveku, v archívnictve a pomocných vedách historických. Venoval sa však aj regionálnym dejinám Banskej Bystrice.

PhDr. Igor Graus, PhD. sa vyznačoval pracovitosťou, erudovanosťou, obetavosťou a vzácnymi ľudskými vlastnosťami. Bol nositeľom niekoľkých vojenských medailí a krížov.

Česť jeho pamiatke!

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Knižné novinky