Lisunov Li-2 vo Vyšnom Komárniku obnovený

V časopise L+K číslo 5/2021 sme uverejnili článok Mateja Tatarku o prvom komplexnom obnovení lietadla Lisunov Li-2 od jeho umiestnenia do prírodnej expozície Národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko vo Vyšnom Komárniku v roku 1973. Odvtedy nebolo rozsiahlejšie obnovované. Postupne chátralo vplyvom počasia i pre vandalizmus. Prvá etapa obnovy sa začala v roku 2019 a druhá v roku 2020. Teraz sme od autora dostali novšie fotografie exponátu, vyfotené pri lepšom počasí a lepšom osvetlení. Spolu s nimi prinášame aj text článku uverejneného v časopise Letectví + kosmonautika 5/2021.

Lisunov vo Vyšnom Komárniku obnovený

Počiatky typu Lisunov Li-2 spadajú do roku 1937, vtedy závod č. 84 v Chimkách pri Moskve v Sovietskom zväze začal licenčne vyrábať legendárne americké dopravné lietadlá Douglas DC-3, spočiatku označované PS-84 a neskôr ako Lisunov Li-2 (podľa hlavného konštruktéra Borisa P. Lisunova). Na našom území stroje tohto typu zohrali významnú úlohu počas SNP a v priebehu Karpatsko-duklianskej operácie na jeseň 1944. Od 50. rokov istý čas slúžili v Československých aerolíniách, letke ministerstva vnútra či v armáde. Lisunov Li-2T výrobného čísla 23442106 bol čs. letectvu dodaný 3. januára 1952 a v 1. leteckom dopravnom pluku slúžil s imatrikuláciou D-30 najskôr na dopravné účely a výcvik posádok, v závere na vleky vzdušných terčov.

Po vyradení typu Li-2 z aktívnej služby požiadali Reštaurácie, n. p., Žilina príslušný odbor Mestského národného výboru (MsNV) v Žiline o súhlas prevádzkovať vyradený Li-2 ako cukráreň. Po dlhých rokovaniach, pre nezhody ohľadne lokality, získali v máji 1967 povolenie na dočasné umiestnenie lietadla (cukrárne) v parčíku severne od Domu odborov. To ale neprešlo pre nesúhlas Mestského zväzu architektov, ktorý nebol požiadaný o vyjadrenie, ani pre už realizovaný výber lokality na výstavbu budovy Slovenskej sporiteľne. Napriek všetkému sa napokon jeden vyradený Lisunov Li-2 predsa len k žilinskému Domu odborov dostal, a to priamo na námestie pred budovou.

Spomenutý Lisunov Li-2T (D-30) vykonal svoj posledný let z vojenského letiska Praha-Kbely na staré žilinské letisko Brezový majer 12. apríla 1967, kam priletel už so strieborným náterom s nápisom ŽILINA a znakmi mesta na smerovke. Na letisku v lietadle upravili elektroinštaláciu na 220 V, do kabíny zabudovali elektrické ohrievače a prípojky na vodovod a kanalizáciu. Na úpravu interiéru využili pôvodné sedadlá, ku ktorým osadili stolíky s malými ventilátormi. Vnútorný priestor návštevníkom umožňoval prístup až k pilotnej kabíne.

V máji 1967 lietadlo prepravili z letiska pred Dom odborov a napojili na inžinierske siete. Cukráreň otvorila prevádzku 29. júna 1967, no už o dva roky odbor výstavby MsNV v Žiline rozhodol o premiestení letúna do Sadu mieru v mestskej časti Bôrik, a to pre prípravu 1. medzinárodného sympózia a výstavy malej mechanizácie v stavebníctve práve na ploche pred Domom odborov. Po demontovaní krídel letún 20. júna 1969 urýchlene premiestnili do Sadu mieru (dnes park Ľudovíta Štúra) a situovali ho v strede parku za detským ihriskom. Slúžil ako detská cukráreň „Lietadlo,“ súčasť priľahlej reštaurácie Kamélia. V pôvodných krídelných palivových nádržiach mal uskladnenú naftu, ktorá sa v prípade potreby čerpala do vyhrievacieho agregátu interiéru. Počas prestavby reštaurácie Kamélia (1972) letún plnil funkciu náhradného závodu verejného stravovania. Po znovuotvorení reštaurácie sa jeho ďalšia prevádzka javila ako neefektívna a na základe dohody s pracovníkmi letiska sa pripravila likvidácia lietadla v Kovošrote, n. p., Žilina. Odmontovali z neho použiteľné reštauračné zariadenia a vytrhali čalúnenie.

Dňa 7. decembra 1972, keď mal byť letún demontovaný a prepravený na zberný dvor, vstúpili do veci zástupcovia Dukelského múzea vo Svidníku požadujúci odpredaj Li-2 do expozície prírodného vojenského múzea na Dukle. Demolačné práce sa v poslednej chvíli zastavili a stroj bol múzeu vzhľadom na svoj stav odstúpený bezplatne. Presun Li-2 na Duklianske bojisko bol pre zlé počasie odkladaný a lietadlo ďalej chátralo.

Do prírodnej expozície Duklianskeho bojiska vo Vyšnom Komárniku ho previezli v lete 1973 a osadili na pripravené betónové pätky. Opatrili ho novou kamuflážou, zodpovedajúcou štandardnému sovietskemu továrenskému riešeniu. V tejto podobe bol Lisunov Li-2 verejnosti prezentovaný ďalších 45 rokov. Za ten čas bol veľakrát výrazne poškodený vandalmi, ktorí napríklad odtrhli pravé vstupné dvere či odcudzili časť stabilizátora. Napriek úsiliu o pravidelnú údržbu lietadla (pôvodný náter bol postupne viackrát obnovený) narastal rozsah deštrukčných zásahov, najmä na duralovom plášti, ktorý vandali na mnohých miestach značne perforovali.

V roku 2018 bol z iniciatívy starostky obce Vyšný Komárnik predložený a následne Krajským pamiatkovým úradom Prešov (KPÚ) odsúhlasený zámer obnovy lietadla. V súlade s rozhodnutím tohto úradu bol vypracovaný projekt na získanie prostriedkov z dotačného programu Ministerstva kultúry SR. Prostriedky boli pridelené začiatkom roka 2019, a tak sa v lete začala prvá etapa obnovy, v ktorej boli nahradené všetky degradované prvky opláštenia poškodeného najviac na pravej strane, realizovaná nová výstuž spájajúca konštrukčné prvky trupu a krídiel, ako aj vyhotovené repliky odcudzenej časti stabilizátora a vážne poničených krídeliek. Tieto a ďalšie práce boli nutné v dôsledku rozsiahlej degradácie spôsobenej oxidáciou pôvodnej kovovej výstuže a iných sekundárnych kovových záplat opláštenia v dotyku s duralovými prvkami.

Po tom ako začiatkom roka 2020 opäť prebehol proces získavania dotačných prostriedkov, začala sa v lete druhá etapa obnovy, s cieľom realizovať novú povrchovú úpravu - kamufláž. Pôvodné plochy plášťa s viacerými vrstvami rôznych náterov boli v celom rozsahu očistené pieskovaním. Na lietadlo boli nanovo osadené už spomínané dielensky obnovené segmenty vrátane repasovaných častí zadného ostrohového kolesa. Nakoniec dostalo základový a finálny farebným náter. Celkové riešenie novej kamufláže a presnosť farebných odtieňov boli určené na základe odborného podkladu, ktorý poskytlo Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany - Múzejné oddelenie Svidník. Nová kamufláž vychádza z historicky doložených príkladov sfarbenia lietadiel Li-2 operujúcich v danom priestore v období Karpatsko-duklianskej operácie a bola prijatá aj s ohľadom na množstvo rôznych sfarbení tohto stroja v minulosti, ako aj potrebu jeho zatraktívnenia v rámci prírodnej expozície. Zasklenie okien nebolo možné realizovať pre chýbajúce interiérové vybavenie a súčasne z dôvodu prevencie proti vandalizmu.

Obnova iste na určitý čas zamedzí ďalšiemu chátraniu Li-2 vo Vyšnom Komárniku a navýši úroveň jeho prezentácie, či už ako solitéru alebo v rámci areálu Duklianskeho bojiska. Neuskutočnila by sa bez iniciatívy starostky Vyšného Komárnika Daniely Štefancovej, ktorá sa v nemalej miere zaslúžila aj o jej plynulý priebeh. Nemožno opomenúť ani subjekty, ktoré na obnove participovali: VHM Piešťany - Múzejné oddelenie Svidník zastúpené kpt. Ing. Miroslavom Blahútom, KPÚ Prešov vykonávajúci odborno-metodický dohľad a v neposlednom rade zhotoviteľ - Aeroklub Duklianskych hrdinov Svidník zastúpený Emilom Slukom a spoločnosť ATOL, s r. o., zastúpená Ing. Rastislavom Košudom. Špeciálne poďakovanie patrí historikovi a archivárovi Petrovi Štanskému za poskytnuté informácie o prevádzke lietadla (cukrárne) v Žiline.

Text a foto: Matej Tatarka, KPÚ Prešov

Knižné novinky