Nové pramene k vojenským dejinám Slovenska

Jedným z primárnych smerov vedecko-výskumného programu Vojenského historického ústavu v Bratislave je aj sprístupňovanie písomných slovacikálnych militárií od najstarších čias po súčasnosť v rámci vedeckého projektu Pramene k vojenským dejinám Slovenska.

Nadväzuje na sedemzväzkovú syntézu Vojenských dejín Slovenska (vydanú v rokoch 1995 – 2016) a v súlade so zaužívanými medzníkmi a etapami vojenských dejín Slovenska sú od roku 2010 vydávané jednotlivé zväzky s viacerými časťami, a to v závislosti od rozsahu a tematického zamerania príslušných dokumentov. V závislosti od spracovávaného obdobia tvoria súbor dokumentov preklady pôvodných prameňov z maďarského, latinského, nemeckého, českého jazyka alebo pramene v súdobej slovenčine.

Aktuálny zväzok III/2 dokumentuje obdobie rokov 1792 – 1848, ktorému dominovali francúzske revolučné vojny a vojny protinapoleonské, ktoré po Viedenskom kongrese determinovali zmeny vo vojenstve, rozvoj zbrojárskej výroby a významné reformy v habsburskej armáde. Predmetný súbor prameňov tvoria zaujímavé listy a korešpondencia, súdne písomnosti, novinové správy, piesne, vojenské normatívy a reglementy, zákonné články, inštrukcie, rôzne súpisy a výkazy a podobne. Každý dokument je vybavený prehľadným perexom, doplňujúcim poznámkovým aparátom a údajmi o uložení, edíciách, prípadne súvisiacej literatúre. Dokumenty uvádza rozsiahla štúdia charakterizujúca dané obdobie a slovenský aspekt približuje v širšom kontexte európskeho vývoja.

Dúfame, že ako každý, aj tento zväzok pramennej edície prispeje k napĺňaniu cieľa uvedeného projektu, ktorým je postupné odstraňovanie deficitu v oblasti vydávania a sprístupňovania edovaných prameňov a posun poznania slovenskej vojenskej historiografie. Okrem profesionálnych historikov si určite aj každý záujemca z laickej verejnosti nájde svoje dokumenty.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Knižné novinky