Zbrane a munícia v múzeu

Téma správy zbraní a munície ako zbierkových predmetov v múzejných zbierkach medzi odbornými zamestnancami múzeí dlhodobo rezonovala a stala sa súčasťou diskusií na viacerých odborných podujatiach, predovšetkým v súvislosti s možnosťami ich nových akvizícií.

Čoraz častejšie žiadosti o poskytnutie metodickej pomoci nielen pri nadobúdaní, ale aj pri identifikácii či aj pri vykonávaní iných odborných múzejných činností, primäli Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum Piešťany (VHÚ – VHM) ako špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré z hľadiska zákona č. 2106/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 92/2022 Z. z. plní aj úlohu metodického centra v oblasti svojej špecializácie, aby sa tejto téme intenzívne venovalo.

Prvou z reakcií bol odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí, ktorý sa konal 10. až 11. októbra 2017 v Piešťanoch a na ktorom organizačne participovala Odborná komisia pre múzejné odborné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku.

Už na spomínanom seminári sa ukázala potreba vypracovania metodického materiálu, ktorý by túto tému komplexne riešil. Cieľom autorov bolo vytvoriť metodiku, ktorá by pomohla odborným zamestnancom múzeí ľahšie sa orientovať v spleti zákonov, s ktorými by sa pri odbornej správe takýchto špecifických zbierkových predmetov mohli stretnúť.

Koncom roka 2022 bolo úsilie odborných pracovníkov VHÚ – VHM Piešťany zavŕšené vydaním publikácie Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí, na ktorom sa podieľal aj Zväz múzeí Slovenska.

Autorský kolektív Viera Jurková, Tomáš Hanich a Peter Holík na jej príprave úzko spolupracovali s odborníkmi z oblasti múzejníctva, pamiatkovej ochrany i z polície. Odbornými garantmi a zároveň recenzentmi boli PhDr. Viera Majchrovičová, Mgr. Matej Tatarka a mjr. JUDr. Ľuboš Grác. Je určená nielen múzejníkom, ale aj odborným zamestnancom všetkých fondových inštitúcií, ich vedúcim a zriaďovateľom, tiež odborným zamestnancom pamiatkových úradov a v neposlednom rade aj ako pomôcka pre príslušníkov Policajného zboru SR.

Daná problematika však zostáva aj naďalej jednou z priorít metodickej i vedecko-výskumnej činnosti VHÚ-VHM a rovnako jej riešenie bolo zaradené medzi hlavné úlohy Odbornej komisie pre múzejné odborné činnosti ZMS.

Publikácia je dostupná aj v elektronickej verzii – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Knižné novinky