MO SR skladuje biologický odpad z testovania

bezpečne a v súlade so zákonom


Ministerstvo obrany SR postupuje pri skladovaní biologického odpadu, ktorý vznikol pri testovaní obyvateľov v rámci operácie Spoločná zodpovednosť maximálne zodpovedne, bezpečne a plne v súlade s požiadavkami na zhromažďovanie nebezpečného odpadu tak, ako ich definuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR.

Ozbrojené sily SR uskladnili biologický odpad z testovania v priestoroch vojenského objektu Mokraď v okrese Liptovský Mikuláš.

„Plne si uvedomujeme, že ak narábame s biologickým odpadom, ktorý by mohol byť kontaminovaný akoukoľvek nákazou, je potrebné venovať nielen jeho uskladneniu ale tiež likvidácii náležitú pozornosť. Preto to robíme presne tak, aby nedošlo k absolútne žiadnemu ohrozeniu obyvateľov ani životného prostredia,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Zároveň odmietol medializované tvrdenia týkajúce sa osobitných podmienok na uskladňovanie a „obaľovanie“ nemocničného odpadu. „Tento odpad nepochádza zo zdravotníckych zariadení ale z účelovo zriadených odberových miest, ktoré neboli kvalifikované ako zdravotnícke zariadenia. Preto sa na nás vzťahujú všeobecné podmienky ustanovené právnymi predpismi v pôsobnosti MŽP SR, najmä zákon o odpadoch a súvisiaca vyhláška MŽP SR,“ vysvetlil minister J. Naď.

Zároveň priblížil, že zo zákona o odpadoch nevyplýva osobitná podmienka pre „balenie“ odpadu. Podstatné je jeho celkové zhromažďovanie v zmysle príslušných noriem na skladovanie takéhoto typu odpadu, pričom podmienkou je spevnená, nepriepustná a zabezpečená skladovacia plocha proti pôsobeniu škodlivých látok a pred pôsobením vonkajších vplyvov. „To všetko uzamknutý a zabezpečený hangár vo vojenskom priestore Mokraď spĺňa,“ potvrdil šéf rezortu obrany.

Ako ďalej vysvetlil, ministerstvo obrany a ani vojenská nemocnica nevykonávajú nakladanie s nebezpečným odpadom. „My ho zhromažďujeme – t. j. dočasne ukladáme pre ďalšie nakladanie s týmto odpadom. Následne ho odovzdáme osobe oprávnenej na ďalšie nakladanie s ním,“ vysvetlil minister J. Naď. Možnosťou postupu je, že odpad si prevezme zariadenie, ktoré je oprávnené na nakladanie a zneškodnenie nebezpečného odpadu, napríklad spaľovňa alebo bude prevzaté zberovou spoločnosťou.

Predmetný odpad môže byť zhromažďovaný za vyššie uvedených podmienok až po dobu jedného roka. Nie je preto dôvod riešiť jeho likvidáciu unáhlene, dôležité je nájsť ekologicky a ekonomicky výhodné riešenie. Rezort obrany chce takto pomôcť Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku, ktorá cca 300 ton biologického odpadu likviduje postupne v rámci kapacít zmluvnej spoločnosti.

Ministerstvo obrany SR v tejto veci komunikuje aj s Ministerstvom životného prostredia SR, a to už od realizácie samotného testovania. Rezort komunikuje tiež s príslušným okresným úradom a odborom starostlivosti o životné prostredie tak, aby boli zabezpečené všetky potrebné náležitosti a stanovené podmienky.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Knižné novinky