Generál Opata se zúčastnil videokonference

Vojenského výboru EU


Ve čtvrtek 5. listopadu se náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata zúčastnil videokonference Vojenského výboru EU. Hlavními tématy jednání byla obranná spolupráce zemí EU, nasazení vojsk v zahraničních operacích na západním Balkáně, spolupráce zemí při řešení koronavirové krize, posílení vojenských schopností EU a spolupráce mezi EU a NATO.

Program zahájil předseda Vojenského výboru EU italský generál Claudio Graziano.

Generálové jednali o budoucí roli vojenského štábu EU (EUMS) a Vojenského plánovacího a řídícího orgánu EU (MPCC). Jedná se o výstavbu funkčního a efektivního sytému velení a řízení v rámci EU, které by bylo schopno v budoucnu řídit operace a mise EU, například na úrovni brigádního úkolového uskupení.

Dále byli generálové informováni o novém politicko-strategickém dokumentu Strategic Compass (SC), o jeho aktuálním vývoji a dalších postupech jeho zpracování. Zadání k vytvoření SC (do roku 2022) bylo schváleno na zasedání Rady EU k bezpečnosti a obraně v červnu tohoto roku. Dokument rozpracuje úkoly vyplývající z globální strategie EU a určí priority v oblasti bezpečnosti a obrany. Diskuse a vstupy od jednotlivých členských států včetně EUMC a dalších subjektů, zajistí konsolidovaný vstup také koncových uživatelů do procesu vytváření SC zvláště v oblasti krizového řízení, budování vojenských schopností EU a obranné spolupráce.

„Strategic Compass bude poskytovat politické směry a priority v oblasti bezpečnosti a obrany. Bude pokrývat strategické priority, jako je reakce na vnější krize a konflikty, budování kapacit a vojenských schopností EU, ochrana EU a jeho občanů. Jeho vznik přispěje k vytvoření společné evropské bezpečnostní a obranné kultury,“ vysvětlil generál Opata.

Významným tématem byla spolupráce EU s NATO a zapojení jednotek v zahraničních operacích EU. Také současná koronavirová krize potvrdila, že spolupráce a synchronizace mezi EU a NATO je nezbytná. V souvislosti s pandemií se generálové shodli na tom, že musí být přijata taková opatření, aby byla činnost koordinována a nedocházelo k duplicitě úsilí vojenské pomoci a nasazování vojenských sil a prostředků jak EU, tak NATO.

V oblasti stálé strukturované spolupráce PESCO se přítomní věnovali vojenské mobilitě. Projekt se zabývá sjednocením národních postupů v rámci EU pro přesun vojsk na území členských států. Neřeší vojenskou mobilitu jen na území EU, ale také mimo její území v rámci vojenských operací. Také zde je prostor ke konkretizaci a sladění spolupráce mezi EU a NATO.

V závěru byly shrnuty hlavní výstupy z jednotlivých agend a informace o následující konferenci Vojenského výboru EU, která se bude konat v lednu příštího roku.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová
Foto: mjr. Viktor Patia, Armáda ČR

Knižné novinky