Spolupráce UNOB a MLCC se zdárně rozvíjí

V úterý 6. října 2020 podepsali rektorka-velitelka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová a ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky plukovník gšt. Daniel Zlatník na půdě jediné vojenské vysoké školy dohodu o spolupráci, která vytváří základ pro další rozvoj vzájemné součinnosti v oblasti vojenské logistiky.

Spolupráce Univerzity obrany s Mnohonárodním centrem pro koordinaci logistiky (MLCC) byla zahájena již krátce po vzniku centra v roce 2010. Cílem této mnohonárodní vojenské organizace, která je podřízena 1. zástupci náčelníka Generálního štábu AČR, je budovat a posilovat mnohonárodní logistické schopnosti a poskytovat společná řešení pro logistickou podporu jednotek zemí aliance. Mezi hlavní úkoly MLCC   patří rozvoj mnohonárodní interoperability, budování vzájemné důvěry, koordinace logistického vzdělávání, výcviku a cvičení logistických prvků, rozvoj logistických schopností a sdílení znalostí a zkušeností. Z původních pěti zakládajících členů se počet účastníků rozšířil na dnešních dvacet. Sedm států má přitom v centru své zástupce.       

Vzájemná spolupráce univerzity a centra vytváří prostor pro zapojení odborníků Univerzity obrany formou expertní a lektorské činnosti v mezinárodních kurzech a workshopech organizovaných centrem. Současně akademičtí pracovníci mají možnosti přímé participace na testování a ověřování postupů a přístupů v rámci mezinárodního prostředí, včetně sběru nových poznatků a jejich využití v rámci vědecké, expertní, ale rovněž i pedagogické činnosti. Do současné doby se již odborníci univerzity zapojili jako lektoři odborných mezinárodních kurzů a vzdělávacích aktivit, jako byl např. kurz Reception, Staging and Onward Movement (RSOM), realizovaný na půdě UO i v zahraničí na základě přímého požadavku zahraničních partnerů. Odborníci UO se rovněž prostřednictvím MLCC zapojili do realizovaných mezinárodních cvičení Capable Logistician, především při testování praktické využitelnosti a praktičnosti mezinárodních standardů. Současně MLCC sehrává důležitou roli v oblasti podpory vědecké a tvůrčí činnosti, jak zahraničních projektů, např. Smart Defence či NATO Science and Technology Organization (STO), tak i projektů národních například Technologické agentury ČR.

Na základě uzavřené smlouvy bude MLCC a UO spolupracovat na rozvoji vzdělávání v oblasti vojenské logistiky, podpory a udržitelnosti ozbrojených sil v mnohonárodních operacích. Jak uvedl plukovník Zlatník: „příležitost pro vzájemně výhodnou spolupráci spatřuji v oblasti rozvoje a podpory vědy, dalším rozvoji vědeckých pracovníků, podpoře vzdělávání studentů a výměně znalostí a zkušeností." Cestou MLCC se budou moci univerzitní pracovníci zapojovat do projektů NATO Smart Defence, účastnit se v roli účastníků i lektorů odborných logistických kurzů, seminářů a konferencí. Dlouhodobá vzájemná spolupráce obou subjektů na profesionální úrovni ukazuje, že zde existuje budoucí vysoký potenciál pro její další rozvoj. Univerzita obrany se tak stane pro MLCC jedním ze stěžejních partnerů.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE. 

Text a foto: Vladimír Šidla, Univerzita obrany v Brně /r

Knižné novinky