Vojenské spravodajstvo zverejnilo správu

o svojej činnosti za rok 2019


Vojenské spravodajstvo zverejnilo správu o svojej činnosti za rok 2019. Sumarizuje v nej svoje aktivity, ako aj stav a hrozby vo vzťahu k vonkajšiemu aj vnútornému bezpečnostnému prostrediu, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a chránené záujmy Slovenskej republiky.

„Vojenské spravodajstvo plní veľmi dôležité úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti rezortu obrany. Preto verím, že zmeny, ktoré sa postupne v rámci VS realizujú už od môjho nástupu a tiež po zmene jeho vedenia, budú smerovať k skvalitneniu plnenia úloh, avšak prísne v medziach zákona,“ uviedol v tejto súvislosti minister obrany SR Jaroslav Naď.

V oblasti vnútorného bezpečnostného prostredia nezaznamenalo Vojenské spravodajstvo v uplynulom roku zásadnú zmenu. Negatívny vplyv mali podľa správy najmä nerovnomerný hospodársky, sociálny a demografický vývoj v jednotlivých regiónoch Slovenska. To vytváralo priestor napríklad pre polarizáciu spoločnosti, extrémizmus a terorizmus, pričom dochádzalo k nárastu zneužívania kybernetického priestoru na propagáciu týchto javov. Okrem toho k nestabilite vnútorného bezpečnostného prostredia prispievali aj organizovaný zločin, korupcia a vplyv migračných procesov.

Správa ďalej konštatuje zhoršenie stability vonkajšieho bezpečnostného prostredia SR. Prispieť k tomu mala dynamika konkurenčných vzťahov medzi kľúčovými geopolitickými bezpečnostnými aktérmi a tiež zvyšovanie ich bojového potenciálu a spôsobilostí. Vojenské spravodajstvo zaznamenalo tiež narastajúci záujem kľúčových geopolitických bezpečnostných aktérov o získanie prevahy v kybernetickom priestore a vesmíre. Podľa správy sa zmenil spôsob získavania spravodajských informácií - okrem ľudských zdrojov sa zvýšilo práve využívanie kybernetického priestoru.

Z hľadiska teritoriálneho zamerania bolo 42 % výstupov VS zameraných na priestor bývalých republík Sovietskeho zväzu, ďalších 20 % tvorili výstupy k Blízkemu a Strednému východu. V roku 2019 podľa správy pretrvával záujem ruských spravodajských služieb o získavanie citlivých a utajovaných informácií vo vzťahu k obranyschopnosti SR a NATO, pričom správa hovorí aj o snahe ruských spravodajských služieb o prenikanie do prostredia miestnych samospráv či náznakoch účelového zakladania obchodných spoločností a ich zneužívanie na krytie spravodajskej činnosti.

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva je verejne dostupná online na https://vs.mosr.sk/sprava-o-cinnosti-vs-2019/.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Vojenské spravodajstvo, MO SR

Knižné novinky