Návšteva nového veliteľa pozemných síl

v prápore podpory velenia v Trenčíne


V rámci preberania pozemných síl navštívil 4. septembra 2020 nový veliteľ pozemných síl brigádny generál Ivan Pach priestory práporu podpory velenia.

Vrigádneho generála Pacha privítal zástupca veliteľa práporu major Ján Švarc. Po podaní hlásenia nasledovalo predstavenie majora Jána Švarca, ako najvyššieho funkcionára práporu. V ďalšom priebehu nasledovalo predstavenie štruktúry práporu spolu s hlavnými funkcionármi, kde boli jednotlivo predstavení náčelník štábu, veliaci poddôstojník práporu, náčelníci oddelení a velitelia jednotiek s veliacimi poddôstojníkmi rôt, vedúci zamestnanci podriadených súčastí práporu.

Novému veliteľovi pozemných síl bolo prezentované poslanie a hlavné úlohy práporu, aktuálny stav naplnenosti po personálnej a logistickej stránke, hlavné výcvikové zamestnania a plnené úlohy vo výcvikovom roku 2020. V závere prezentácie major Švarc odprezentoval hlavné problémy, ktoré najviac reflektujú v súčasnej dobe pri každodennom zabezpečovaní plnenia úloh. Nasledoval príhovor nového veliteľa pozemných síl, v ktorom vyjadril pochopenie k uvedeným problémom a predstavil svoju víziu, na aké oblasti sa chce v blízkej budúcnosti zamerať.

Na záver poďakoval príslušníkom práporu za plnenie úloh a poprial im veľa úspechov do ďalšieho obdobia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: npor. Mgr. Ľuboš Detko /r
Foto: kpt. Ing. Michal Hložka, Prápor podpory velenia Pozemných síl OS SR Trenčín

Súvisiaci článok:
Prvá návšteva novoustanoveného veliteľa PS

Knižné novinky