Ukončenie Poddôstojníckych kurzov OR-6 a OR-7

Slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckych kurzov OR-6 a OR-7 sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2017 v kinosále Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.

Dňa 22. októbra 2017 nastúpilo 80 profesionálnych vojakov (z toho 24 žien) do Poddôstojníckych kurzov OR-6 a OR-7 z útvarov OS SR.

Obsah Poddôstojníckeho kurzu OR-6 nadväzoval na predchádzajúci Poddôstojnícky kurz OR-5 a poskytol budúcim rotným vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať na nových funkciách s touto vojenskou hodnosťou. Ťažiskovými predmetmi boli vojenské vodcovstvo, komunikačné schopnosti a metodika vedenia výcviku. Využívané boli ako prostriedok s cieľom naučiť budúcich rotných „rozhodnúť sa“ a „rozhodnúť sa správne“, pretože prijímanie správnych rozhodnutí pri vedení podriadených vojakov je kľúčové nielen v boji, ale aj pri plnení služobných povinností a zadaných úloh každodenného života u útvaru.

Poddôstojnícky kurz OR-7 bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä v oblasti efektívnej komunikácie, organizačných a riadiacich schopností pre potreby plánovania, realizácie kontroly a hodnotenia vojenského výcviku a odbornej prípravy vojenských jednotiek na stupni čata a rota. Ťažiskovými predmetmi boli organizácia a riadenie vojenských systémov, komunikačné schopnosti a vojenský výcvik. Rovnako ako v kurze OR-6 boli tieto predmety využité ako prostriedok s cieľom naučiť účastníkov kurzu včas „sa rozhodnúť“ a najmä „rozhodnúť sa správne“.

Cieľom Poddôstojníckych kurzov OR-6 a OR-7 bolo pripraviť kvalifikovaných PrV v hodnosti čatár a rotný, ktorí boli určení na povýšenie do poddôstojníckych hodností rotný a rotmajster. Cieľ sa podarilo naplniť pod vedením starších inštruktorov kariérnych kurzov.

Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Základne výcviku a mobilizačného doplňovania štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca, ktorý vo svojom príhovore zablahoželal absolventom kurzov a poďakoval príslušníkom poddôstojníckej akadémie za dobre vykonanú prácu.

Najlepšími absolventmi kurzov sa stali čatár Rastislav Dolinský z Protilietadlovej raketovej brigády Nitra a rotný Pavol Kmecík z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, ktorí boli počas vyradenia odmenení veliteľom Poddôstojníckej akadémie putovnou cenou pre najlepšieho frekventanta kurzu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: nrtm. Milan LESAY /red
Foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky