Hospodářsky úspěšný rok 2016 pro ŘLP ČR

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2016 hrubého zisku v celkové výši 479 582 tis. Kč a to při rekordním obratu 4 000 226 tis. Kč. Současně byl dosažen a výrazně překročen plánovaný výsledek hospodaření a podnik tak splnil všechny svoje závazky vůči zakladateli (Ministerstvo dopravy ČR), zaměstnancům, dodavatelům a ostatním obchodním partnerům.

ŘLP ČR, s. p., je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby a hospodářský výsledek podniku je předmětem daně z příjmů. Stejně jako v předchozích letech byla finanční situace společnosti v roce 2016 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu.

Do pozitivních hospodářských výsledků podniku se významně promítla dobrá kondice mezinárodní letecké dopravy. V roce 2016 bylo v českém vzdušném prostoru zaznamenáno 836 917 pohybů, doprovázené zvýšeným počtem proletěných kilometrů (190 000 000 km) a hmotností nasazených strojů (85 000 000 tun). Příznivou skutečností bylo také další významné oživení letového provozu na letišti v Praze (136 619 vzletů a přistání). Pro letecké dopravce je český vzdušný prostor dlouhodobě atraktivní vzhledem k vysoké úrovni bezpečnosti, dostatečné kapacitě a zákaznicky nastavené cenové politice. Ceny za poskytované služby podnik nezvýšil od roku 2009.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2016 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 92,1 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb - 3 133 000 tis. Kč (78,3 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb 548 248 tis. Kč (13,7 % celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 3267 tis. Kč.

Významnou výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 92 milionů korun, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p. (obchodní jméno CANI - Czech Air Navigation Institute). Poptávka zahraničních klientů dynamicky rostla po nabídce činností kalibrační letky podniku, která dlouhodobě působila u zákazníků v zemích bývalého Sovětského svazu nebo na Kubě.

 „Ekonomické výsledky podniku odráží rostoucí zájem leteckých dopravců o naše služby. Naším primárním cílem je proto zajištění zákaznických požadavků na kvalitu, kapacitu a nákladovou efektivnost i do budoucnosti. Kromě toho intenzivně rozvíjíme naše komerční aktivity a účastníme se procesu liberalizace trhu letových provozních služeb v Evropě. V případě výcviku licencovaného letového personálu v naší dceřiné společnosti CATC (Czech Aviation Training Centre) podnikáme nebo připravujeme řadu obchodních kroků u našich tradičních zákazníků a také na dynamicky se rozvíjejících asijských trzích," uvedl generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice. Dobré hospodářské výsledky poslouží jako základ pro další strategický rozvoj podniku a udržení jeho silné pozice jako technologické špičky v regionu. Současně také vytváří podmínky pro naplnění požadavků ministerstva dopravy v rámci čerpání prostředků z fondu zakladatele.

Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s. p., byly v roce 2016 společnosti uvedené v tabulce, vizte níže.

Text a foto: ŘLP ČR

Knižné novinky